O projektu

Prvořadým cílem projektu je vytvoření výukových materiálů pro osoby v dalším vzdělávání v oblasti gastronomie a jejich následné pilotní ověření. Jedná se o obory Kuchař-číšník, Cukrář a Pekař dle NSK.

Výukové programy budou zpracovány v elektronické podobě na CD a DVD nosičích a dále ve verzi pro Internetové vzdělávání. Budou sloužit jak v interaktivní výuce při konzultačních hodinách s yučujícím, tak při samostudiu.

Jednotlivé programy budou vycházet z NSK, tedy schváleným profesním kvalifikacím zveřejněných na stránkách NSK pro uvedené obory, kde jsme autorizovanou osobou a kde úspěšně provádíme uznávání předchozího učení. Každý modul je sestaven z teoretické a praktické části a bude zakončen závěrečným výstupním testem. Po úspěšném zvládnutí výstupního testu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování daného modulu. Na základě tohoto osvědčení může každý uchazeč v budoucnu kdykoli složit před zkušební komisí závěrečnou zkoušku, kde získá osvědčení z patřičných PK pro daný obor dle zákona č. 179/2006 Sb.

Podmínkou je absolvování jednotlivých modulů a úspěšné zvládnutí zkoušky z patřičných PK, které jsou nezbytné k získání výučního listu dle NSK (www.narodni-kvalifikace.cz). Vzdělávací programy, které budou vytvořeny, navazují na ŠVP, čímž je zaručena provázanost počátečního a dalšího vzdělávání. Projekt je v přímé shodě se specifickými kritérii pro danou výzvu. Projektu se mohou zúčastnit osoby, které mají ukončené minimálně základní vzdělání a chtějí si vzdělání zvýšit, či již např. získaly středoškolské vzdělání a chtějí si své vzdělání rozšířit. Projektu se mohou zúčastnit i osoby, které z různých důvodů předchozí vzdělání nedokončily a vstoupily na trh práce. Projekt navazuje na již realizovaný projekt Moderní gastronomie a trh práce, kde jsme vytvořili elektronické materiály u příbuzných PK. V případě podpoření naší projektové žádosti, bude nabídka v oblasti gastronomie z hlediska schválených autorizací na naší škole kompletní.

Zdůvodnění potřebnosti:

Jak již bylo zmíněno, naše škola je autorizovanou osobou v oblasti uznávání výsledků předchozího učení. O tuto naši činnost je velký zájem ze strany osob, kteří jsou na trhu práce. Problémem je, že tito uchazeči nemají patřičné portfólio nezbytné k tomu, aby mohli přistoupit k ověření předchozích dovedností a složit zkoušku z vybrané PK. Toto částečně řeší náš již zmiňovaný projekt který máme v realizaci. Vytvořením a úspěšnou realizací tohoto vzdělávacího programu, pro již popsané obory, budou mít na naší škole tito zájemci možnost absolvování uceleného vzdělávacího systému a to nejen v základních, ale i v rozšiřujících PK v uvedených oborech Kuchař, Cukrář a Pekař a doplnit si svoje vzdělání.

Na základě tohoto programu budou moci předstoupit před zkušební komisi, aniž by někdy v minulosti v daném oboru pracovali a složit závěrečnou zkoušku podle zákona 179/2006 Sb. Z našich konzultací z Úřadu práce vyplývá, že o tuto možnost vzdělávání ve vzdělávacím programu mají ÚP zájem i do budoucna, zejména i proto, že doposud žádný takový ucelený vzdělávací program pro osoby v dalším vzdělávání pro obor gastronomie není. Tímto projektem jsme jedni z prvních, kteří vnášejí ucelený program do systému vzdělávání i studium v oblasti dalšího vzdělávání v tak ucelené gastronomické koncepci. Přehled stávajících a rozšiřujících PK je uveden v nepovinných přílohách. Tato příloha je přiložena k této projektové žádosti.